BLOG

BLOG

INFORMATION

ในเดือนกันยายน โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยกิฟุ โซโตกุกาคุเอน ในญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในประเทศไทยได้ดำเนินการอย่างประสบความสำเร็จ

ในเดือนกันยายน โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยกิฟุ โซโตกุกาคุเอน ในญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในประเทศไทยได้ดำเนินการอย่างประสบความสำเร็จ

INFORMATION

ในเดือนสิงหาคม ได้มีการจัดโปรแกรมสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในเดือนสิงหาคม ได้มีการจัดโปรแกรมสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

INFORMATION

ในเดือนมีนาคม เราได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนในญี่ปุ่น ไทย และอินเดีย ซึ่งร่วมมือกับ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มัลนาด ประเทศอินเดีย

ในเดือนมีนาคม เราได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนในญี่ปุ่น ไทย และอินเดีย ซึ่งร่วมมือกับ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มัลนาด ประเทศอินเดีย

INFORMATION

ในเดือนมกราคม มหาวิทยาลัยโฮเซ ได้แนะนำและเสนอแนะนำโปรแกรม StudyInteract ให้กับนักศึกษาทุกคน

ในเดือนมกราคม มหาวิทยาลัยโฮเซ ได้แนะนำและเสนอแนะนำโปรแกรม StudyInteract ให้กับนักศึกษาทุกคน

INFORMATION

ข้อตกลงความร่วมมือ กับ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มัลนาด เกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างอินเดียและญี่ปุ่น

ข้อตกลงความร่วมมือ กับ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มัลนาด เกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างอินเดียและญี่ปุ่น

INFORMATION

ข้อตกลงความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัย MIT-ADT และบริษัท Kimyo Learning พีวีที จำกัด เพื่อร่วมกันค้นหามหาวิทยาลัยพันธมิตรในญี่ปุ่น

ข้อตกลงความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัย MIT-ADT และบริษัท Kimyo Learning พีวีที จำกัด เพื่อร่วมกันค้นหามหาวิทยาลัยพันธมิตรในญี่ปุ่น